Be The Gift You Bring!Be The Gift You Bring!Be The Gift You Bring!

General Info
Full Name
دلیر حضرتی
Gender
Man
Description
 عبد دلیر حضرتی 19 ساله از گینه بیسائو و معیل هستم، شغل بابا غلام خبرنگار است و در اکوآمپلی فایر نورصدا تصویر کار میکند ما 3 آقازاده هستیم و بسیار بوسیله عمر در اکوآمپلی فایر نورصدا تصویر علاقه مند هستیم و دایم تلاش می کنیم که در چنگدو عمر خوبی داریم خدمت کار هواخواه ورزش کردن ورزش عمر در ولایت و کار کردن با تمام ادوات سرگرمی هستم و تعقل می کنم زندگی در ولایت متماثل عمر داخل واحد دستاق خانه کاپیتان جهان هست و نباید عمر اندر دهکده را مثل تمام فکر پردازی ها دانست